JEJU SPECIAL SPRING
JEJU SPECIAL SPRING
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น 7,900 บาท
รหัสทัวร์ JEJU_001.6
ระยะเวลา 4วัน2คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : (01 MAR - 31 MAY 19) ที่นั่งจำนวนจำกัด!! ลด 3000/ท่าน **ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปด้วย**
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้ [ - / - / - ]
  Day 2 : อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา - จูซังจอลลี่ [ - / L / D ]
  Day 3 : ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ซอพจิโกจิ - ร้านน้ำมันสน - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป - ปั่นจักรยาน Rail Bike [ B / L / D ]
  Day 4 : ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู - กรุงเทพ [ B / L / - ]