Signature Taiwan มหัศจรรย์อาลีซาน (SL394)
 Signature Taiwan มหัศจรรย์อาลีซาน (SL394)
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท
รหัสทัวร์ TPE_04.7
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : กันยายน-ตุลาคม 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรมที่พัก [ - / - / - ]
  Day 2 : เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้ [ B / L / D ]
  Day 3 : เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา – ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต [ B / L / - ]
  Day 4 : เมืองไทเป–ร้านพายสัปปะรด–อุทยานเหย๋หลิ่ว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-เจอร์เมเนียม-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน [ B / L / - ]
  Day 5 : สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) [ - / - / - ]