PinkMoss Festival Tokyo Fuji (1JXJ13)
PinkMoss Festival Tokyo Fuji  (1JXJ13)
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท
รหัสทัวร์ JPN_002.2
ระยะเวลา 4D3N
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : มีนาคม-เมษายน2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ออนเซ็น [ - / L / D ]
  Day 2 : ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งพิงค์มอส – โออิชิปาร์ค - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku - นาริตะ [ B / L / - ]
  Day 3 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือ เลือกซื้อOption Tour [ B / - / - ]
  Day 4 : วัดนาริตะ - ร้านดองกี้ – ห้างAeon Mall - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ [ B / - / - ]